česky english

Sml. Podm.

SMLUVNÍ PODMÍNKY   platné k 01.05.2015

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Poskytovatel zdravotních služeb je společnost Rovodent s.r.o., IČ: 29230977, dále též jako Rovodent či „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona.

Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

POVINNOSTI POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

ROVODENT se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství, stomatochirurgie, estetické stomatologie atd. na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a zákony ČR.

ROVODENT se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů a to v elektronické podobě. ROVODENT nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy.

Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem a zároveň bude seznámen s cenou hrazenou pacientem za tento výkon. V případě existence více možných variant léčby seznámí ošetřující lékař společnosti ROVODENT pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.

ROVODENT je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání pacientů. Zároveň si však vyhrazuje právo na určování pořadí pacientů. V případě nedodržení dohodnutého času ošetření o déle než 30 minut bude pacientovi nabídnuta možnost nového termínu objednání.

ROVODENT je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl.

ROVODENT si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

• pacient nedodržuje navržený léčebný postup

• pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín

• pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů

• požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře

• z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

POVINNOSTI PACIENTA

Pacient je povinen:

• dodržovat navržený léčebný postup

• řídit se vnitřním řádem poskytovatele

• pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech

• pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik

• akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby

• poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu

• dbát o vysoký standard své zubní hygieny

Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygieny. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně. Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace.

Pro případ absence (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu. Smluvní pokuta je dána násobkem minutové sazby ordinace (zpřístupněna v ceníku) a sjednané plánované délky ošetření. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi.

Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně v ordinaci ROVODENT NA ADRESE LIBUŠINO ÚDOLÍ 200/66, 623 00 BRNO, prostřednictvím elektronické pošty na info@rovodent.cz nebo telefonicky na +420 547 214 444.

NADSTANDARDNÍ STOMATOLOGIE

ROVODENT nabízí i nadstandardní stomatologické výkony, nejmodernější technologie a mini-invazivní (bezbolestné) výkony. I v oblasti nadstandardní péče vždy existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče a jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření.

ROVODENT  – SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJISŤOVNY

ROVODENT má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Pacient ale bere na vědomí, že péče hrazená zdravotními pojišťovnami kryje pouze některé základní druhy ošetření a to pouze za použití nejdostupnějších materiálů vč. materiálů s příměsí rtuti. Za ostatní ošetření a ošetření s použití kvalitnějších materiálů bude pacientovi léčba účtována k přímě úhradě.

Ceník služeb je přístupný k nahlédnutí v ordinaci nebo na webových stránkách www.rovodent.cz

Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem. U rozsáhlých (klinicky i cenově náročných) rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi na vyžádání písemný cenový plán. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace.

Minutová sazba (MS) reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace – zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné (standardní) materiály a zajištění hygienického režimu ordinace.

Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.), implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.

Úhrada se provádí vždy na základě detailní specifikace pro pacienta. Platba probíhá hotově či platební kartou. V případě externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických implantátů je vyžadována zálohová platba ve výši 50%.Záloha ve výši 50% je dále vyžadována u všech výkonů s cenou nad 5.000,- Kč/výkon.

REKLAMACE

ROVODNET poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na všechny výplně a protetické práce (korunky, můstky).

Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.).

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou: nedbalost k ústní hygieně, neuposlechnutí lékařského doporučení, nesprávné používání protézy, neléčená dysfunkce čelistního kloubu, systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.), zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva vstupuje v platnost dnem registrace pacienta – jeho podpisu a vyjádření souhlasu na registračním formuláři. V případě neregistrovaných pacientů smluvní ujednání vstupují v platnost při vstupu do ordinace ROVODENT.

Text podmínek je pacientovi k dispozici na webu www.rovodent.cz nebo k nahlédnutí v čekárně a ordinaci ROVODENT.

 

 

 

 

V Brně dne 01.05.2015

 

 Kontaktní informace

Adresa:

Libušino údolí 200/66, Brno – Kohoutovice
Tel.: +420 547 214 444
E-mail: info@rovodent.cz
www.rovodent.cz

Ordinační hodiny

Po:   9.00 – 18.00

Út:    9.00 – 16.00

St:    9.00 – 16.00

Čt:    9.00 – 18.00

Pá:   9.00 – 14.00

Kde nás najdete

mapa


MasterCard, Visa Přijímáme platební karty